ZNANE ELEMENTY

Nasze stulecie przyniosło w Europie najpierw spowolnienie tempa urbanizacji, po II wojnie światowej zaś, w Europie Zachod­niej, zahamowanie urbanizacji. Dziś nawet możemy mówić o proce­sie odwrotnym, o deglomeracji wielkich miast. Ale poza naszym kontynentem proces urbanizacji, gwałtowny i żywiołowy, trwa nadal. Jakie konsekwencje z nim się wiążą? Dwa elementy zmiany już zasygnalizowaliśmy. Większość z nas żyje dziś w miastach, gdy w przeszłości większość żyła na wsi. Współczesne społeczeństwo jest w zdecydowanej większości społe­czeństwem miejskim. Ale rozumieć należy pod tym pojęciem „społeczeństwo miejskie” nie tylko samo miejsce zamieszkania, lecz także styl życia, obyczajowość, typ stosunków społecznych. Miasto a nie wieś kształtuje wzorce, które przejmują także mieszkańcy wsi, szczególnie ludzie młodzi.   Drugim elementem zmiany jest rozerwanie związku między mia­stem a otaczającą je siecią osadnictwa wiejskiego.

Napisz odpowiedź