PRZEKROCZENIE GRANICY

Przekroczona została granica naszej personal space, którą naruszyć mogą tylko niektóre osoby, z którymi wiąże nas bliskość psychiczna. Ale minimum owej granicy zależy nie tylko od naszych osobniczych upodobań i tolerancji. Możemy, za Edwardem Hallem, wyróżnić trzy rodzaje dystansów. Dystans indywidualny, od­dzielający od siebie osoby, które łączy prywatna znajomość. Dystans społeczny oddzielający od siebie ludzi występujących w oficjalnych rolach społecznych i wreszcie dystans publiczny, w którym przynajm­niej jedna osoba jest osobistością powszechnie znaną („osobą pu­bliczną”). Każdy z tych dystansów różni się od siebie. W kontakcie z urzędnikiem, nawet jeśli nie oddziela nas od niego biurko, ten dy­stans będzie większy niż w rozmowie ze znajomym. Ale w obu przy­padkach będziemy zawsze mieć do czynienia z dystansem bliższym i dalszym.

Napisz odpowiedź